sh

photo

2012年7月;小萱家、小船家、范军家、小白家、cissy家、胡老师家、谢尔盖家、尹庄家、于吉家、斯沃琪颜峻临时家
july 2012; at Xiao Xuan’s, Xiao Chuan’s, Fan Jun’s, Xiao Bai’s, Cissy’s, Hu Jieming’s, Sergey’s, Yin Zhuang’s, Yu Ji’s and Yan Jun’s residency room in Swatch-Peace Hotel.